joomla 1.6

Tlač
PDF

Všeobecné zásady

Na základe všeobecne záväzných predpisov a nariadení zimné obdobie pre zabezpečenie zimnej služby je stanovené v termíne od 15. novembra do 31. marca. Spôsob výkonu zimnej služby upravuje Všeobecne záväzné nariadenie danej mestskej časti, avšak vo všeobecnosti možno povedať, že schodnosť komunikácii má byť vykonávaná podľa potreby denne, vrátane dní pracovného pokoja v čase od 6,00 resp. 7,00 až do 21,00 resp. 22,00 závislosti od nariadenia danej mestskej časti a to buď v šírke 1,5 m až do rozsahu celej šírky udržiavanej komunikácie.

Zimnou údržbou sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti spôsobených poveternostnými podmienkami na vozovkách a komunikáciách pre peších.

  • Zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti komunikácií spôsobených oveternostnými podmienkami sa vykonáva:
    a) zmierňovaním šmykľavosti
    b) odstraňovaním snehu

  • Zjazdnosťou sa rozumie stav, ktorý dovoľuje jazdu zodpovedajúcu schopnosti vodiča, vlastnosti vozidla, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré nemôže vodič predvídať.

  • Schodnosťou sa rozumie taký stav, ktorý umožňuje chôdzu po nich.
    O neschodných komunikáciách hovoríme, keď po nich nie je bezpečná chôdza ani pri zvýšenej opatrnosti chodca.


Zmierňovanie zjazdnosti a schodnosti sa zabezpečuje:

Zmierňovaním šmykľavosti spôsobenej poľadovicou alebo šmykľavosťou utlačenej vrstvy snehu na vozovke a to zdrsňovaním jej povrchu posypom inertným materiálom a chemickým materiálom alebo ich zmesou. Posypy chemickými a inertnými materiálmi sa vykonávajú na MK I. kategórie úvisle, na MK II. a III. kategórie sa vykonáva občasný posyp inertnými materiálmi podľa potreby len na vopred stanovených dopravne dôležitých iestach. Vopred stanovené miesta sú križovatky, stúpania, zákruty, autobusové zastávky.


Údržba nebezpečných úsekov komunikácií

Do nebezpečných úsekov ciest sú zahrnuté predovšetkým úseky ciest s častým výskytom poľadovice a závejov, pričom tieto vyžadujú osobitnú pozornosť a prispôsobenie technológie výkonu zimnej údržby. Okrem vymedzeného prehľadu úsekov platí kritérium nebezpečnosti i v zistených miestach náhlej zmeny zjazdnosti na komunikáciách, ako aj ojedinelé výtlky, spadnuté stromy a kamene na komunikáciách a pod. Závady v zjazdnosti, ktoré užívateľ komunikácie nemôže predvídať je povinná údržbárska organizácia vo svojich možnostiach odstrániť, resp. náležite na ne upozorniť. Úsekom bude venovaná zvýšená pozornosť.

info

Požiadavky na zimnú údržbu môžete hlásiť na tel. čísle:

tel: 0948 699 090